CIMG1121

 

 

 Årsmøte 11. mai 2015 for håndballgruppa  

                              

 

Saksliste:

 1. Konstituering
 2. Årsberetning for sesong 2014/2015
 3. Årsregnskap med revisors beretning for 2014
 4. Innkomne saker
 5. Kontingent 2015/2016
 6. Budsjett for 2015
 7. Valg
 8. Valgkomité for neste år – Damer C og Jenter 02

 

Leder av håndballgruppa, Svein Grøterud, innleda med å ønske alle velkommen. På slutten av årsmøtet delte Einar Sandberg ut Vikersund Idrettsforenings (VIF) innsatspokal til Trine Rundbråten. Det blei også utdelt blomster til Per Eivind Løvdal og Randi Nilsen (ikke tilstedet), som går ut av styret.

Sak: Behandling av sak: Ansvarlig:
 

 1. 1.         
 

Konstituering

Godkjenning og opptelling av frammøtte

11 stemmeberettigede medlemmer deltok fra starten av   årsmøtet: Svein Grøterud, Per Eivind Løvdal, Aina Tandberg, Liv Anne Vesetrud,   UnnG. Flattum, Stig-Ivan Larsen, Cecilie B. Ellingsen, Kjersti Holm, Trine   Rundbråten, Tonje Rundbråten og Inger Paulsen. I tillegg deltok Einar Sandberg,   som er nestleder i VIF.

 

Godkjenning av innkallinga

Innkallinga blei godkjent.

 

Godkjenning av sakslita

Sakslista blei godkjent

 

Valg av møtefunksjonærer:

–            Møteleder – Svein Grøterud

–            Sekretær – Tonje Rundbråten

–            To til å skrive under protokollen – Trine   Rundbråten og Cecilie B. Ellingsen

–            Tellekorps – Velges ved behov seinere.

 

 
 1. 1.         
Årsberetning for   sesong 2014/2015

Stig-Ivan fremma forslag om at teksten under ”Oppmøte”,   Damer A, endres til følgende:

 

”Meget godt oppmøte fra a-spillere, og etter nyttår ble   flere rekruttspillere med.”

 

Årsberetninga, inklusive endringsforslaget fra Stig-Ivan,   blei enstemmig godkjent.

 

Per Morten Johansen tiltrer møtet som stemmeberettiget.

 

Per Eivind stilte spørsmål om hvordan årsberetninger og   andre sakspapirer og referater lagres. Det blei opplyst om at håndballen ikke   har et fullgodt arkiveringssystem per dags dato, verken på papir eller   digitalt. Einar opplyst om at VIF benytter seg av dropbox. Det nye   håndballstyret bør se nærmere på en lignende løsning, slik at alle sakspapirer,   referater og lignende er tilgjengelig i etterkant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håndballstyret

 1. 2.         
Årsregnskap med   revisors beretning for 2014

Årsregnskapet og revisors beretning for 2014 blei   gjennomgått. Tallene for de ulike postene er ikke direkte sammenlignbare da   oppsettet for regnskapsføringa er endra. I 2014 gikk håndballen med et underskudd   på kr. 38 170,99 kr. Egenkapitalen var ved årsskiftet på 682 944,   36 kr.

 

Per Eivind påpekte at det er gledelig at kiosk og   billettinntekter har økt. Stilte også spørsmålstegn ved de høye   trenerutgiftene. Per Morten viste til at økningen i inntekter fra kiosk og   billetter trolig skyldes at vi har arrangert flere turneringer. Svein   opplyste om at de høye trenerutgiftene delvis skyldes regnskapesoppsettet, da   det også er en del reiseutgifter som er bokført under denne posten.

 

Per Eivind påpekte at det er vanskelig for årsmøtet å   kontrollere og ha meninger om regnskapet dersom en bytter måten en fører   utgifter på og postene ikke er entydig. Alle var enige i dette. Svein   opplyste om at dette vil forbedre seg til neste år.

 

Per Morten påpekte at dommerutgiftene er store. Har dette   vært tatt opp på regionstinget? Er det fortsatt mulig å ha lokale dommer?   Svein var usikker på om temaet har vært tatt opp på regionstinget, men lovte   at styret tar opp saken på neste ting. Per Eivind opplyste om at det fortsatt   er mulig å ha lokale dommere og at de høye dommerutgiftene i år skyldes at vi   ikke har fylt opp dommerkvota, hvilket vi vil gjøre neste sesong. I tillegg   til å dømme sjøl gjør Odd en kjempejobb med å rekruttere nye dommere.

 

Det blei stilt spørsmål om hvorfor utgiftene knytta til   loppemarkedet var så store. Svein opplyste om at dette skyldes   innkjøp/investering i en konteiner til 20 000 kr.

 

Regnskapet for 2014 blei enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håndballstyret

 1. 3.         
Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

 

 
 1. 4.         
Kontingent   2015/2016

Det blei spurt om det foreslås store endringer i   kontingentsatsene. Det blei opplyst om at de stort sett foreslås en økning   med 100-200 kr, men at noen også foreslås økt med 300. J 13, J14 og J15 økes   mest, men de skal også trene mye.

 

Forslag til nye kontingentsatser for 2015/2016 blei   enstemmig vedtatt.

 

 
 1. 5.         
Budsjett for 2015

Svein påpekte at noen poster øker mer en han i   utgangspunktet er komfortabel med, men det er bra vi er optimistiske. Det er   likevel budsjettert med et overskudd på 15 000 kr.

 

Inntektene fra loppemarked forventes å øke kraftig da   overskuddet for 2015 gikk med til å kjøpe konteiner. Det blei spurt om dato   for høsten loppemarked er satt. Dette skal gjøres så fort som mulig.

 

Det blei opplyst om at det er et lite etterslep på   trenerutgiftene fra 2014. Disse er innarbeida i budsjettet for 2015.

 

Per Eivind påpekte at det er gledelig at det settes av mer   midler til kursaktivitet og spillerutvikling. Det blei opplyst om at dette   kom inn på et styremøte etter forslag fra Stig-Ivan.

 

Unn stilte spørsmål ved bruk av fellesmidler til buss for   A-laget. Det blei opplyst om at dette var en del av en avtale med A-laget.   Avtalen blei inngått da A-laget påtok seg jobben med å selge annonser til   håndballavisa, og deler av overskuddet skulle da brukes på buss.

 

Tonje fremma forslag om at årsmøtet bør stemme over   budsjettet. Flere var enige i forslaget, og Einar opplyste om at det er   vanlig å stemme over budsjettet i VIF.

 

Budsjett for 2015 blei enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Håndballstyret

 1. 6.         
Valg

Det var ikke forslag til endringer eller motkandidater til   valgkomiteens forslag. Følgende blei enstemmig valg inn i styret:

 

Leder – Svein Grøterud (1 år)

Nestleder – Aina Tandberg (2 år)

Sekretær – Tonje Rundbråten (1 år)

Kasserer – Christina Indresæter (2 år)

Materialforvalter – Kjersti Holm (1 år)

Dugnadsleder – Inger Paulsen (1 år)

Kiosk og arrangementsansvarlig i hallen – Liv Anne Vesetrud   og Unn G. Flattum (1 år)

Sportslig leder senior – Stig-Ivan Larsen (2 år)

Sportslig leder junior – Helene Skauen (2 år)

Sportslig leder leik med ball – Jarle Hildeskår (1 år)

Beachleder – Odd Skogen (2 år)

 

I tillegg vil styret bestå av følgende, som ikke var på   valg i år:

Økonomiutvalgsleder – Per Morten Johansen

Dommerleder – Odd skogen

 

Stor takk blei retta til valgkomiteen, som har gjort en   kjempe jobb og funnet gode kandidater til styret.

 

 
 1. 7.         
Valgkomité for   neste år – Damer C og Jenter 02

Det blei påpekt at Damer C og Jenter 02 til sammen   allerede har fem representanter i styret. J16 og J05 blei foreslått som   alternativ. Det blei påpekt at det er foreldra til spillerne på de   aldersbestemte laga som må stille i valgkomiteen.

 

J 16 og J 05 blei enstemmig valgt inn som valgkomité for   neste år.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *