Mandag Modumhallen A Modumhallen B Hopphallen A Hopphallen B Hopphallen C Vikersund b.skl
17.00-17.30 Vif14 + åmot14 Vif13 + åmot13 VIF 12 + Åmot 12  Barn 2012-2013
17.30-18.00 Vif13 + åmot13 Vif13 + åmot13 Vif 16  Barn 2012-2013
18.00-18.30 Vif13 + åmot13 Vif13 + åmot13 Vif 16 Vif 16  Barn 2011
18.30-19.00 Vif13 + åmot13 Vif13 + åmot13 Vif 16 Vif 16  Barn 2011
19.00-19.30 VIF 14-15 VIF 14-15
19.30-20.00 VIF 14-15 VIF 14-15
20.00-20.30 VIF Damer A+B VIF Damer A+B VIF 15 – 16
20.30-21.00 VIF Damer A+B VIF Damer A+B VIF Damer A+B
21.00-21.30 VIF Damer A+B VIF Damer A+B VIF Damer A+B
21.30-22.00
Tirsdag Modumhallen A Modumhallen B Hopphallen A Hopphallen B Hopphallen C Vikersund b.skl
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30 VIF 11 VIF 11 VIF under 11 VIF under 11 VIF under 11 Barn 2010
17.30-18.00 VIF 11 VIF 11 VIF under 11 VIF under 11 VIF under 11 Barn 2010
18.00-18.30 VIF 15 VIF 15 VIF under 11 VIF under 11 VIF under 11 Barn 2010
18.30-19.00 VIF 15 VIF 15 VIF under 11 VIF under 11 VIF under 11 Barn 2010
19.00-19.30 VIF Damer A VIF Damer A VIF under 11 VIF under 11 VIF under 11
19.30-20.00 VIF Damer A VIF Damer A
20.00-20.30 VIF Damer A VIF Damer A
20.30-21.00 VIF C VIF C
21.00-21.30 VIF C VIF C
21.30-22.00 VIF C VIF C
Onsdag Modumhallen A Modumhallen B Hopphallen A Hopphallen B Hopphallen C Vikersund b.skl
15.30-16.00 VIF 14 VIF 14
16.00-16.30 VIF 14 VIF 14
16.30-17.00 VIF 14 VIF 14
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-20.30 VIF 16 VIF 16
20.30-21.00 VIF 16 VIF 16
21.00-21.30 VIF 16 VIF 16
21.30-22.00
Torsdag Modumhallen A Modumhallen B Hopphallen A Hopphallen B Hopphallen C Vikersund b.skl
17.00-17.30 VIF under 11 VIF under 11
17.30-18.00 VIF under 11 VIF under 11
18.00-18.30 VIF 11 VIF 11
18.30-19.00 VIF 11 VIF 11
19.00-19.30 VIF 14 – 15 VIF 14 – 15
19.30-20.00 VIF 14 – 15 VIF 14 – 15
20.00-20.30 VIF 14 – 15 VIF 14 – 15 VIF damer C
20.30-21.00 VIF damer VIF damer VIF damer C
21.00-21.30 VIF damer VIF damer VIF damer C
21.30-22.00 VIF damer VIF damer VIF damer C
Fredag Modumhallen A Modumhallen B Hopphallen A Hopphallen B Hopphallen C Vikersund b.skl
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00 VIF 16 VIF 16
19.00-19.30 VIF 16 VIF 16
19.30-20.00 VIF 16 VIF 16
20.00-20.30 VIF 16 VIF 16
20.30-21.00
21.00-21.30
21.30-22.00